ebiPhone

ebiphone
Nevolejte z okna, volejte s námi!

  • Ušetřete desítky až stovky korun měsíčně

  • Honza šetří s ebiPhone 400Kč měsíčně

  • Aktivace převáděného čísla za 1 Kč

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro poskytování služeb elektronických komunikací

Obsah

1. Úvodní ustanovení

2. Platnost a uzavření smlouvy

3. Poskytování služeb

4. Práva a povinnosti poskytovatele

5. Práva a povinnosti uživatele

6. Vyúčtování služeb a platby

7. Odpovědnost

8. Reklamace

9. Přenositelnost čísla

10. Garance spokojenosti

11. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro služby elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) stanovují podmínky, za nichž Jan Novák IČ: 03150461 (dále jen poskytovatel) se sídlem Brněnská Pole 1833/10 Šlapanice, PSČ: 664 51 je registrován Českým telekomunikačním úřadem (dále jen ČTÚ) pro poskytování služeb elektronických komunikací: veřejně dostupná telefonní služba, služby přenosu dat a služby přístupu k internetu.

 

1.2 Poskytovatelem poskytuje svým zákazníkům (dále jen uživatelům) tyto služby:

a) vnitrostátní a mezinárodní hlasové služby, SMS a MMS

b) vnitrostátní datové služby

c) mezinárodní roaming hlasových, SMS, MMS a datových služeb

d) hlasový provoz na negeografická čísla

e) prémiové služby.

K provozu datových služeb se vztahují nové pravidla dle VO-S/1/08.2020-9 - všeobecná oprávnění vydána ČTÚ a účinná ode dne 1.1.2021.

 

Pro všechny datové tafiry platí tyto rychlosti (odhadovaná maximální / inzerovaná rychlost):

 Ve 2G - EDGE

Stahování: 128 kbit/s

Nahrávání: 64 kbit/s

 

Ve 3G HSPA+DC

Stahování: 12 Mbit/s

Nahrávání: 2 Mbit/s

 

 

1.3 Aktivační balíček služeb obsahuje:

a) doručení/předání (dále jen doručení) neaktivních SIM karet

b) aktivace doručených SIM karet

c) provádění změn v nastavení doručených SIM karet

d) poskytování telekomunikačních mobilních služeb

e) zajištění přenesení mobilních telefonních čísel

f) vlastní účty pro nastavování a monitoring všech parametrů.

 

1.4 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování mobilních služeb elektronických komunikací prostřednictvím virtuální sítě ebiPhone (dále jen smlouva), která je uzavírána s uživateli.

 

 

2. Platnost a uzavření smlouvy

2.1 Smlouva může být uzavřena písemně, uživatelem elektronicky vyplněným a potvrzeným webovým formulářem poskytovatele a potvrzením takové elektronické objednávky poskytovatelem nebo ústně při telefonickém rozhovoru uživatele s operátorem telefonického centra poskytovatele. Způsob uzavření konkrétní smlouvy určuje vždy poskytovatel.

 

2.2 Platnost smlouvy a/nebo specifikace služby se stává dnem podpisu obou smluvních stran, dnem potvrzení webového formuláře poskytovatele uživatelem nebo dnem telefonického uzavření smlouvy. Účinnost smlouvy nabývá dnem přenosu sim karty do sítě poskytovatele nebo její aktivací.

 

2.3 V případě, že uživatel poskytne poskytovateli nepravdivé, neúplné či zkreslené údaje, je poskytovatel oprávněn smlouvu neuzavřít. Poskytovatel je rovněž oprávněn smlouvu neuzavřít v případě, kdy nebyli ze strany uživatele splněny další podmínky např. nesložení 100% garance spokojenosti aktivačního balíčku, požadovaných jistin či dalších záloh.

 

2.4 Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, kde uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu písemnou formou zaslanou na adresu sídla poskytovatele s výpovědní lhůtou 30 dnů, která bude platná od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi poskytovateli.

 

2.5 Smlouva uzavřená s uživatelem (spotřebitelem) při použití prostředku komunikace na dálku, má uživatel podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí plnění bez jakékoliv sankce za předpokladu, že služby nezačal využívat. Toto právo musí účastník uplatnit písemnou formou zaslanou na adresu sídla. Smlouva může být změněna nebo ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.

 

 

3. Poskytované služby

3.1 Poskytované služby jsou příslušné veřejně dostupné služby elektronických komunikací, služby s ní spojené a dodávané poskytovatelem uživateli na základě smlouvy o elektronických komunikacích.

 

3.2 Ceník poskytovaných služeb je uveden na webu poskytovatele.

 

3.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah poskytování služeb i ceníku na základě technických možností své sítě elektronických komunikací, možnosti nabízených propojovacích smluv s ostatními operátory a požadavky trhu, platných předpisů a závazných rozhodnutí českého telekomunikačního úřadu.

 

3.4 Součástí každé dodané SIM karty je PIN a PUK kód. Základním nastavení SIM karty po aktivaci se rozumí:

a) Blokování přístupu pro audiotextové služby (předvolby 900, 906, 908, 909) a pro provoz roamingu mimo státy EU

b) Nastavení maximálních limitů celkového čerpání v roamingu států EU bude řešeno individuálně s uživatelem

c) Aktivní jsou služby předvolby 902 a DMS zprávy

d) Při uzavírání smlouvy či kdykoliv v pozdější době může uživatel požádat o změnu tohoto nastavení. Poskytovatel může změnu nastavení provést a v případě nutnosti podmínit složením zálohy uživatelem. Poskytovatel je oprávněn nastavit omezení počtu akcí (hovor, SMS, stažené data) uživatele za dané období.

 

3.5 Poskytovatel zajistí na žádost uživatele změnu nastavení SIM. Změnu nastavení SIM karty je možné nahlásit kontaktováním poskytovatele prostřednictvím samoobsluhy, telefonu, emailu, kontaktního formuláře nebo napsáním vzkazu. Všechny změny jsou zahrnuty v ceníku poskytovaných služeb.

 

3.6 Poskytovatel je dále oprávněn omezit či zastavit poskytování služeb uživateli zejména v těchto případech: 

a) Z důvodu podezření na jednání, které jeví známky podvodného jednání

b) Z důvodu neplnění dohodnutých finančních ujednání.

 

3.7 Poskytování služeb může být dočasně omezeno či přerušeno i z důvodu závažných technických komplikací nebo na základě rozhodnutí státních orgánů či v období krizových stavů nebo v případě jiného obecného zájmu.

 

3.8 Služby tísňového volání jsou poskytovány zdarma. Při používání tísňového volání je v souladu s právními předpisy prováděna lokalizace volajícího.

 

 

4. Práva a povinnosti provozovatele

4.1 Práva provozovatele:

a) Požadovat po uživateli doložení údajů potřebných pro uzavření smlouvy

b) Jednostranně měnit tyto všeobecné obchodní podmínky, smlouvu, technickou specifikaci uvedenou ve všeobecných obchodních podmínkách, popis služby a ceník, informace o změně bude odeslána elektronicky emailem nebo pomocí SMS

c) Omezit poskytování služby pro nezbytně nutnou dobu ze závažných důvodů

d) Omezit rozsah či kvalitu poskytovaných služeb na dobu nezbytně nutnou v těchto případech k provedení opatření či rozhodnutí státních orgánů, za závažných technických či provozních důvodů poskytovatele

e) Omezit rozsah či kvalitu poskytovaných služeb nebo jejich poskytování přerušit na dobu nezbytně nutnou v těchto případech: porušování všeobecných obchodních podmínek či podmínek smlouvy uživatelem, používání zařízení, které není schváleno pro provoz v ČR, soustavnému zpožďování s placením nebo neplacení vyúčtovaných cen služeb, nebo nesložení jistoty nebo zálohy ze strany uživatele dle smlouvy

f) Nepřijmout změnu smlouvy požadovanou uživatelem, pokud provedení takové změny není technicky možné nebo se uživatel takovou změnou snaží obejít některé části smlouvy

g) Nezřídit nebo nezrealizovat změnu služby požadovanou uživatelem v případech, kdy uživatel úmyslně uvedl nesprávné údaje

h) V případě, když uživatel po dobu tří a více zúčtovacích období nevyužil služby poskytovatele, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Stejné právo odstoupit od smlouvy má poskytovatel v případě, kdy uživatel ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání SIM karty na sjednanou adresu uživatele, ale ten ji nevyzvedne nebo vyzvedne, ale neaktivuje.

 

4.2 Povinnosti provozovatele:

a) Umožnit uživateli využívat služby elektronických komunikací v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a smlouvou

b) Umožnit uživateli si ponechat své telefonní číslo při přechodu k jinému poskytovateli služeb

c) V případě nahlášení ztráty uživatelem, zcizení či zničení SIM karty, zajistit bezodkladnou blokaci této SIM karty

d) Nakládat s osobními údaji o uživatelích v souladu s právními předpisy

e) Umožnit uživateli seznámit se s platným zněním všeobecných obchodních podmínek, popisem služeb a jejich ceníkem

f) Informovat uživatele o veškerých omezeních, přerušeních, změnách, které jsou známy v dostatečném předstihu.

 

 

5. Práva a povinnosti uživatele

5.1 Práva uživatele:

a) Využívat služby elektronických komunikací v souladu s všeobecnými podmínkami (VOP), smlouvou popřípadě dodatečným ujednáním

b) Zvolit si adresu pro doručení aktivačního balíčku, korespondence a doručování pravidelného písemného vyúčtování

c) Obracet se na poskytovatele se svými stížnostmi a reklamacemi

d) Žádat o aktivaci služeb poskytovaných třetími stranami, pokud takovou aktivaci poskytovatel umožňuje

e) Žádat o přenesení svého čísla do jiné mobilní sítě dle všeobecných obchodních podmínek a platnými právními předpisy 

f) Používat pouze taková koncová zařízení, která jsou v souladu se standardy GSM, mají českou homologaci a jsou plně způsobilé na území ČR bez jakéhokoliv omezení.

 

 

 

5.2 Povinnosti uživatele:

a) Užívat služby pouze takovým způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, smlouvou, těmito všeobecnými obchodními podmínkami, popisem služby, písemnými návody a pokyny poskytovatele

b) Nezneužívat služby poskytované poskytovatelem, využívat pouze služby prostřednictvím poskytnuté SIM karty a tuto SIM kartu chránit před zničením a poškozením

c) Oznámit poskytovateli vždy změnu jakýchkoliv údajů 

d) Platit řádně a včas v souladu s platebními podmínkami dle všeobecných obchodních podmínek

e) Nepřevádět vlastní práva a povinnost, vyplývající ze smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu

f) Okamžitě hlásit poskytovateli všechny změny, které by mohli příznivě ovlivnit poskytování služeb elektronických komunikací.

 

 

6. Vyúčtování služeb a platby

6.1 Poskytované služby a jejich ceny jsou uvedeny na webu poskytovatele nebo ve smlouvě, pokud nebyl vytvořen individuální tarif dle vzájemné dohody obou stran.

 

6.2 Předplacené služby – předplacená karta:

a) Služby jsou hrazeny snižováním dobitého kreditu. Poskytovatel nevrací částky za zakoupený a nevyčerpaný kredit. Zákazník musí spotřebovat kredit během doby jeho platnosti, protože po jejím uplynutí se zbývající kredit považuje za spotřebovaný. Po vyčerpání kreditu nejsou služby poskytovány

b) Minimální částka dobití kreditu je 200Kč. Platnost kreditu je 6 měsíců od posledního dobití kreditu nebo přihlášení SIM karty do sítě. V případě dobití kreditu částkou minimálně 200Kč se platnost kreditu prodlužuje na dalších 6 měsíců

c) Pokud nedojde nejpozději do 6 měsíců od posledního dobití kreditu k navýšení kreditu minimálně o částku 200Kč, má poskytovatel právo na zrušení a deaktivaci SIM karty

d) V případě dosažení kreditu na hodnotu 0 Kč nebo zápornou dochází k dočasné blokaci využívání služeb, dokud nebude kredit zase nabit. Pokud však ani po 10 dnech od dočasné blokace nedojde k navýšení kreditu, dojde k oboustranné blokaci a nebude možné se na telefonní číslo ani dovolat

e) Uživatel je povinen uhradit vyúčtování částky i tehdy, jestliže došlo k užívání služby jinými uživateli než uživatelem

f) Dobíjení kreditu probíhá zasláním částky na číslo účtu 3722504503/2010, kde VS je Vaše mobilní telefonní číslo.

 

6.3 Tarifní služby – měsíční paušál:

a) Délka zúčtovacího období je jeden kalendářní měsíc a začíná vždy 1. dne v měsíci

b) Poskytovatel zajistí prostřednictvím zřízeného datového rozhraní přístup k přehledům využívaných služeb

c) Poskytovatel požaduje, aby uživatel při uplatňování požadavku na aktivaci karty SIM složil předem vratnou jistinu poskytovateli ve výši zvolených služeb při objednávce. Tato jistina může být navýšena v případě, že měsíční vyúčtování služeb přesáhne dvojnásobku složené jistiny

d) Vratná jistina je minimální možná měsíční útrata uživatele. Po šesti měsících provozu služeb a bezproblémové platební morálky (zaplaceny všechny faktury řádně a v datech splatností) může být jistina uživateli vrácena na vyžádání, popřípadě bude vyplacena po ukončení poskytovaných služeb

e) Vyúčtované služby musí být uhrazeny do dne splatnosti, tj. do 26. dne následujícího kalendářního měsíce za volání v měsíci předešlém. Služby jsou uhrazeny připsáním celé částky na účet poskytovatele

f) V případě prodlení s úhradou faktury bude uživateli naúčtována smluvní pokuta podle aktuálního ceníku, kde budou poslány upomínky (pět, osm, čtrnáct a dvacet dnů) po splatnosti. Od dvacátého dne po splatnosti se bude ještě navíc účtovat smluvní pokuta 0,05% denně z dlužné částky, dokud uživatel fakturu neuhradí spolu se všemi nesplněnými závazky 

g) Uhrazení faktury probíhá buď zasláním částky na číslo účtu 3722504503/2010, kde VS je číslo faktury.

 

 

7. Odpovědnost

7.1 Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou:

a) Porušením smluvních povinností uživatelem

b) Důsledkem přerušení dodávky služeb či vadného pokrytí služeb

c) Uvedení nesprávných údajů ze strany uživatele

d) Viry, prozrazením hesel nebo PIN kódů k dodaným SIM kartám.

 

7.2 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení či selhání v plnění jakýchkoliv povinností dle smlouvy, které jsou zapříčiněny vyšší mocí.

 

 

8. Reklamace

8.1 Reklamace kvality služeb včetně odchylek může uživatel poslat písemně na adresu sídla společnosti, emailem, kontaktním formulářem nebo napsáním vzkazu. Před podáním reklamace na dodavatele má právo poskytovatel prověřit, zda například nebyla snížená kvalita služby z důvodu nesprávného postupu uživatele. Reklamovat lze vadu služby (odchylku). Tím s rozumí pokles rychlosti stahování či odesílání pod 25% inzerované rychlosti a to po souvislou dobu 40 minut ( velká trvající odchylka) nebo během 60 minut alespoň pětkrát po souvislou dobu minimálně 2 minuty (velká opakující se odchylka). 

 

8.2 Reklamace vyúčtování:

a) Vyúčtování je prováděno dle podmínek a způsobem dle čl. 6 (Vyúčtování služeb a plateb) těchto všeobecných obchodních podmínek (VOP)

b) V případě, že uživatel shledá jakékoliv vyúčtování sporným, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli dříve, než se sporná částka stane splatnou

c) Bez ohledu na případný spor ohledně uvedené částky je uživatel povinen zaplatit spornou výši účtované částky (bez jakéhokoliv ponížení a zápočtu). V případě úspěchu ve sporu mu bude neoprávněně účtovaná a zaplacená částka vrácena zpětně.

 

 

9. Přenositelnost čísla

9.1 Přenositelnost telefonního čísla (§34 Zákona) a výběr poskytovatele služeb (§70 Zákona) zajišťuje příslušný poskytovatel sítě elektronických komunikací, ke které je technické zařízení uživatele připojeno v souladu s platnými právními předpisy.

 

9.2 Přenos čísla nemá vliv na účinnost smlouvy. Uživatel může přejít k novému poskytovaleli na základě ověřovacího kódu účastníka OKU. Bližší informace naleznete na našich stránkách www.ebiphone.cz v menu "dotazy a odpovědi".

 

9.3 Každý uživatel si může v ebiPhone vyzvednout OKU v zákaznické zóně -> Přehledy -> Ověřovací kód účastníka (OKU). Převod stávajícího čísla od operátora ebiPhone je zpoplatněn, dle aktuálního platného ceníku - ceník jednorázových služeb.

 

9.4 Vybraný poskytovatel služby sdělí uživateli identifikaci objednávky a dohodne s uživatelem termín zahájení poskytování služby na jeho přeneseném čísle.

 

9.5 Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti vybraného poskytovatele, činí tři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost uživatele o změnu poskytovatele služby doručena vybranému poskytovateli služby, pokud se uživatel a vybraný poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení.

 

9.6 Podmínkou pro přenesení telefonního čísla je ukončení poskytování služby na přenášeném telefonním čísle, provedené na základě právního úkonu směřujícího k řádnému ukončení poskytování služby na přenášeném telefonním čísle.

 

9.7 Pokud nebude žádost uživatele o změnu poskytovatele služby doručena vybranému poskytovateli nejpozději čtvrtý pracovní den přede dnem ukončení poskytování veřejně dostupné služby, není zaručeno na tomto telefonním čísle nepřerušené poskytování služby.

 

9.8 Vybraný poskytovatel služby zodpovídá uživateli za přenesení telefonního čísla, včetně řádnosti a úplnosti poskytovaných informací.

 

9.9 Přenos čísla může být odmítnut v případě, že nejsou splněny všechny podmínky pro přenos čísla nebo je číslo již obsaženo v jiné objednávce.

 

 

10. Garance spokojenosti fungovala ke všem číslům do 30.9.2018. Od 1.10.2018 garanci spokojenosti svým zákazníkům nenabízíme.

10.1 Jsme si 100% jistí kvalitou našich služeb a zároveň chceme dlouhodobě spokojené uživatele, kteří budou stejně nadšeni a spokojeni jako my. Proto Vám po roce od data aktivace telefonního čísla do naší sítě ebiPhone nabízíme možnost vrátit Vám během 30 dní celou částku zpět za aktivační balíček pro nové/převáděné číslo. To znamená od 365 do 395 dne od data aktivace telefonního čísla. Tato garance spokojenosti je platná pro všechny služby ebiPhone.

10.2 Stačí jen napsat na náš email a my Vám vrátíme celou částku zpět v případě, že nebudete spokojeni. To znamená, že z Vaší strany se nevystavujete žádnému riziku. Pokud nebudete spokojeni, jednoduše dostanete Vaše peníze zpět.

 

10.3 Garance spokojenosti funguje tak, že pokud požádáte o vrácení částky za aktivační balíček, tak současně je nutno odeslat písemnou výpověď služeb na adresu sídla poskytovatele.

 

10.4 Pokud budete chtít podat písemnou výpověď dříve nebo později než za rok, tím pádem to chápeme tak, že o 100% garanci spokojenosti nemáte zájem. V tomto případě se na uživatele, kteří podají tímto způsobem výpověď, 100% garance spokojenosti nevztahuje.

 

10.5 Pokud uživatel zakoupeného aktivačního balíčku či jiného produktu ebiPhone neaktivuje služby ebiPhone a bude požadovat vrácení částky od ebiPhone, tak v tomto případě se opet nedosáhl.

 

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem.

 

11.2  Uzavřením smlouvy vyjadřují strany svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a všemi dalšími součástmi smlouvy.

 

11.3  Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou být jednostranně měněny poskytovatelem v rozsahu daném právními předpisy. O jejich změně musí být uživatel informován 30 dní předem.

 

11.4  Souhlas se smlouvou (podpisem, vyplněním webového formuláře, emailem, telefonicky) uživatel potvrzuje, že se s jednotlivými částmi smlouvy a jejich přílohami seznámil. Tímto s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené, které jsou pro obě smluvní strany závazné.

 

11.5 Tento dokument je nedílnou součástí smlouvy o poskytování elektronických komunikací a souvisejících služeb.

 

11.6 Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 23. 3. 2021.